Nomor SKMenag/Ka-BPN No.70/HGU/BPN/1998
Pemegang HakPT. KRESNA DUTA AGROINDO
-