nomorskKakanwil BPN No. 09/HGU/BPN.42/2003 (b)
pemeganghaPT. SUNGAI RANGIT
-